އެއްމެ މަޤުބޫލު

ހުޅުމާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ޖާގައިގެ ހައްލަށް މި ވަގުތަށް ހަތަރު ސްކޫލު ބޭނުންވޭ: މިނިސްޓަރު

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައިވާތީ އަވަސް ހައްލަކަށް ދިއުމަށް ވެސް މި ވަގުތު އިތުރު ހަތަރު ސްކޫލު ބޭނުންވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެއްޖެ...

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ހޮވުނީ ހަސަން ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން ލަސްވި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ހޮވުނީ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހަސަން ލަތީފް ކަން އެ ޕާޓީން މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ހަސަންއާ ވާދަކުރެއްވީ، ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި އެއް ބޭފުޅެއް...

އިންޑިއާ ސިފައިން ގެންދަން އެ ގައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެ ގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލުމަކީ ރައީސްގެ ރިޔާސީ އެއް ވައުދެވެ. އެ...

ހުޅުމާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ޖާގައިގެ ހައްލަށް މި ވަގުތަށް ހަތަރު ސްކޫލު ބޭނުންވޭ: މިނިސްޓަރު

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައިވާތީ އަވަސް ހައްލަކަށް ދިއުމަށް ވެސް މި ވަގުތު އިތުރު ހަތަރު ސްކޫލު ބޭނުންވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެއްޖެ...

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ހޮވުނީ ހަސަން ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން ލަސްވި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ހޮވުނީ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހަސަން ލަތީފް ކަން އެ ޕާޓީން މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ހަސަންއާ ވާދަކުރެއްވީ، ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި އެއް ބޭފުޅެއް...

އިންޑިއާ ސިފައިން ގެންދަން އެ ގައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެ ގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލުމަކީ ރައީސްގެ ރިޔާސީ އެއް ވައުދެވެ. އެ...

މަޢުލޫމާތު

ހުޅުމާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ޖާގައިގެ ހައްލަށް މި ވަގުތަށް ހަތަރު ސްކޫލު ބޭނުންވޭ: މިނިސްޓަރު

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައިވާތީ އަވަސް ހައްލަކަށް ދިއުމަށް ވެސް މި ވަގުތު އިތުރު ހަތަރު ސްކޫލު ބޭނުންވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެއްޖެ...

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ހޮވުނީ ހަސަން ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން ލަސްވި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ހޮވުނީ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހަސަން ލަތީފް ކަން އެ ޕާޓީން މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ހަސަންއާ ވާދަކުރެއްވީ، ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި އެއް ބޭފުޅެއް...

އިންޑިއާ ސިފައިން ގެންދަން އެ ގައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެ ގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލުމަކީ ރައީސްގެ ރިޔާސީ އެއް ވައުދެވެ. އެ...

ހުޅުމާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ޖާގައިގެ ހައްލަށް މި ވަގުތަށް ހަތަރު ސްކޫލު ބޭނުންވޭ: މިނިސްޓަރު

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައިވާތީ އަވަސް ހައްލަކަށް ދިއުމަށް ވެސް މި ވަގުތު އިތުރު ހަތަރު ސްކޫލު ބޭނުންވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެއްޖެ...

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ހޮވުނީ ހަސަން ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން ލަސްވި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ހޮވުނީ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހަސަން ލަތީފް ކަން އެ ޕާޓީން މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ހަސަންއާ ވާދަކުރެއްވީ، ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި އެއް ބޭފުޅެއް...

އިންޑިއާ ސިފައިން ގެންދަން އެ ގައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެ ގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލުމަކީ ރައީސްގެ ރިޔާސީ އެއް ވައުދެވެ. އެ...