މަސްވެރިން ބަނޑަށް ޖެއްސުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް ފިއްލަވައިފި

މިފްކޯއަށް ކިރުވި މަހަށް ފައިސާނުލިބި 2 މަސްދުވަހަށްވުރެއް ގިނަދުވަސްވެ މަސްދޯނިތަށް ހިންގުމަށް ބުރޫއަރައި ފަޅުވެރިންނާއި އޮޑިވެރިންނަށް މާލީ ދަތިކަމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.  މަސްވެރިރާއްޖެއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގއ ވިލިގިނލީގެ ކެޔޮޅަކު ބުނީ ފަޅުވެރިންތައް...

ދޯނި ކިތަންމެ ފަރިވެފަ ނަލަވިޔަސް، އިންސާނާ ތަރައްގީ ނުވާނަމަ ކުރިއަކަށް ނުދެވޭނެ

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ތަޖުރިބާ މަސްދޯނިފަހަރު އުފެއްދުމުން ފެށިގެން މަސް ޕްރޮސެސްކޮށް މާކެޓްކޮށް ބޭރުކުރުމާއި ހަމައަށް ހޯއްދަވައިފައިވާ މަސްވެރި އާއިލާއަކަށް އުފަން މުހައްމަދު މަތީން ވިދާޅުވީ ދޯނި ކިތަންމެ ފަރިވެފަ ނަލަވިޔަސް، އިންސާނާ ތަރައްގީ ނުވާނަމަ...

އިންތިހާބީ ވަޒީފާގެ ބާޒާރު, މަސްވެރި ސިނާއަތަށް އޮތް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް

 މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުމުގައި މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތަކީ ޒަމާނީ އެޑްވާންސް ޓެކްނޮލޮޖީ މަސްވެރިކަމަށް ތަޢާރަފްވެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ނުހަނު ގިނަގުނަ ފަސޭހަތާއް ލިބުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ސިނާއަތަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން...

ރަމަޟާންމަހުގެ އަޅުކަމަށްފަހު މަސްދޯނިތައް މަހަށް ފުރޭނެ ގޮތެއްނެތި ގޮތްހުސްވަނީ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ރަމަޟާންމަހާ ކުރިމަތިލީ ވަރަށްވެސް ކާމިޔާބު މަސްވެރިކަމުގެ ސީޒަނަކަށްފަހުއެވެ. ހަމައެހެންމެ މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ނުދެވިހުރި ފައިސާ ރޯދަމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ޖަމާކޮށްދިނުމުން މަސްވެރިން ތިބީ ނުހަނު އުފަލުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަސްވެރިންހެން ރަމަޟާމަހުގެ...

އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓް އަލުން އޮޕަރޭޝަނަށް

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން އެންމެ މަސްވެރި ރަށް ކަމަށްވާ އިހަވަންދޫގެ އައިސްޕްލާންޓައް ދިވާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ހިދުމަތްދޭންފަށައިފިއެވެ. ގާތް ގަނޑަކަށް ވޭތުވެދިޔަ ދެމަސްދުވަހަށް އައިސްޕްލާންޓުގެ ހިދުމަތް ހުރީ މެދުކެނޑިފައެވެ. އިހަވަންދޫއިން އައިސް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެސަރަށްދުގައި...

ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ގއ ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަންނަވައި ވަގުތާ ދިމާކޮށް ކޫއްޑޫ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެރަށަށް މިސްރާބު ޖަހަނީ

މިފްކޯއަށް ކިރުވި މަހަށް ފައިސާ ނުދޭތާ 3 މަހެއްހާ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު މަސްވެރިން ފެށި މުޒާހަރާ އަދިވެސް ކޫއްޑޫގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 30 ދޯނިން ދަނީ މުޒާހަރާގައި...

މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ތަނެއްނުދޭ، މިނިސްޓަރ ޝިޔާމު

މަސްވެރިން ކިރުވި މަހަށް މިފްކޯއިން ފައިސާނުދީ 2 މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެގެން ދިއުމާގުޅިގެން މަސްވެރިން މިއަދު ވަނީ މިފްކޯގެ ކޫއްޑޫއަށް އެއްވެ އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށާފައެވެ. މި އިހުތިޖާޖުގައި މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ރައީސް ޑރ....

އަގު ދަށްކުރިޔަސް އޯކޭ! ބޭނުމީ 48 ގަޑިއިރުތެރޭ ފައިސާ!

ސަރުކާރުން މަސްގަންނަ ކުންފުނި މިފްކޯއިން ކަނޑުމަހުގެ އަގު ކިލޯ އަކުން 5 ރުފިޔާ ކުޑަކުރުމުން މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތްކަމަށް ގިނަ މަސްވެރިން ބުނެފިއެވެ. މީގެކުރިން 25 ރުފިޔާއަން ކިލޯއެއް ގަންނަމުން ދިޔަނަމަވެސް މި ހަފްތާތެރޭގައި...

އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓަށް މައްސަލަޖެހި މަހަކަށްވުރެއް ގިނަދުވަސްވެއްޖެ

އުތުރުގެ މަސްވެރި ރަށެއް ކަމަށްވާ ހއ އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓައް މައްސަލަޖެހި އައިސް ނުލިބޭތީ އެސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ މަސްވެރިންނަށް ބޮޑު ތަކުލީފަކަށް ވެއްޖެއެވެ. އިރުވައި މޫސުމުގެ މިދުވަސްވަރަކީ ގިނަ މަސްވެރިން އުތުރުގައި މަސްވެރިކަމުގައި...

މަސްވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ސައުދީން އެހީވަނީ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމަށް ސައުދީ ފަންޑް ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް، އެސްއެފްޑީން ޔަގީންކަން ދެއްވައިފިއެވެ. ސީފުޑަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެގްޒިބިޝަންގައި ބައިވެރިވެލައްވަން މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޝިޔާމް...