އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓް އަލުން އޮޕަރޭޝަނަށް

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން އެންމެ މަސްވެރި ރަށް ކަމަށްވާ އިހަވަންދޫގެ އައިސްޕްލާންޓައް ދިވާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ހިދުމަތްދޭންފަށައިފިއެވެ. ގާތް ގަނޑަކަށް ވޭތުވެދިޔަ ދެމަސްދުވަހަށް އައިސްޕްލާންޓުގެ ހިދުމަތް ހުރީ މެދުކެނޑިފައެވެ. އިހަވަންދޫއިން އައިސް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެސަރަށްދުގައި...

ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ގއ ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަންނަވައި ވަގުތާ ދިމާކޮށް ކޫއްޑޫ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެރަށަށް މިސްރާބު ޖަހަނީ

މިފްކޯއަށް ކިރުވި މަހަށް ފައިސާ ނުދޭތާ 3 މަހެއްހާ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު މަސްވެރިން ފެށި މުޒާހަރާ އަދިވެސް ކޫއްޑޫގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 30 ދޯނިން ދަނީ މުޒާހަރާގައި...

މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ތަނެއްނުދޭ، މިނިސްޓަރ ޝިޔާމު

މަސްވެރިން ކިރުވި މަހަށް މިފްކޯއިން ފައިސާނުދީ 2 މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެގެން ދިއުމާގުޅިގެން މަސްވެރިން މިއަދު ވަނީ މިފްކޯގެ ކޫއްޑޫއަށް އެއްވެ އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށާފައެވެ. މި އިހުތިޖާޖުގައި މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ރައީސް ޑރ....

އަގު ދަށްކުރިޔަސް އޯކޭ! ބޭނުމީ 48 ގަޑިއިރުތެރޭ ފައިސާ!

ސަރުކާރުން މަސްގަންނަ ކުންފުނި މިފްކޯއިން ކަނޑުމަހުގެ އަގު ކިލޯ އަކުން 5 ރުފިޔާ ކުޑަކުރުމުން މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތްކަމަށް ގިނަ މަސްވެރިން ބުނެފިއެވެ. މީގެކުރިން 25 ރުފިޔާއަން ކިލޯއެއް ގަންނަމުން ދިޔަނަމަވެސް މި ހަފްތާތެރޭގައި...

އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓަށް މައްސަލަޖެހި މަހަކަށްވުރެއް ގިނަދުވަސްވެއްޖެ

އުތުރުގެ މަސްވެރި ރަށެއް ކަމަށްވާ ހއ އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓައް މައްސަލަޖެހި އައިސް ނުލިބޭތީ އެސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ މަސްވެރިންނަށް ބޮޑު ތަކުލީފަކަށް ވެއްޖެއެވެ. އިރުވައި މޫސުމުގެ މިދުވަސްވަރަކީ ގިނަ މަސްވެރިން އުތުރުގައި މަސްވެރިކަމުގައި...

މަސްވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ސައުދީން އެހީވަނީ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމަށް ސައުދީ ފަންޑް ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް، އެސްއެފްޑީން ޔަގީންކަން ދެއްވައިފިއެވެ. ސީފުޑަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެގްޒިބިޝަންގައި ބައިވެރިވެލައްވަން މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޝިޔާމް...

މަސްވެރިކަން އިޝްތިހާރުކޮށް، އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބާޒާރުން ލިބޭ މަންފާ އިތުރުކުރުމަށް "މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ލިމިޓެޑް" ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް،...

​މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދެވިގެން އުޅެނީ ބޭކާރު އެހެން ހަރަދުތައް ކުރާތީ

މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދެވުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކައް މަސްވެރިކަމާބެހޭ ވަޒީރު ޝިޔާމް އެކްސް ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓައް ރައްދު ދެއްވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އަމީރު ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރު ނިމުނުއިރު މަސްވެރިންނަށް...

ލޯނު ހޯދުމުގައި ގޮންޖެހުން އެބަހުރި، އެކަމަކުވެސް ހައްލު ހޯދައިދޭނަން

މަސްވެރިންނަށް ނުދެއްކިހުރި ފައިސާ މަސްވެރިންްނަށް ދެއްކުމަށް، ސަރުކާރާއި އަދި މިފްކޯއިންދަނީ ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް، ސަވަރިން ގެރެންޓީދީގެންވެސް ފެސިލިޓީއެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރަމުންކަމުގައި މަސްވެރިކަމާބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ...

މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާ ލޯނަކުން ހަމަޖައްސައި ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

މަސްވެރިން ކިރުވާމަހަށް ފައިސާ ނުލިބޭތާ 2 މަސްދުވަސް ވުމާ ގުޅިގެން މަސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މިފްކޯއަށް ލޯނެއް ނަގައިގެން ނަމަވެސް އެފައިސާ ހަމަޖައްސައި ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވި...