ސިއްސައިގެންދާވަރުވޭ! މިފްކޯއިން މަސްވެރިން ބަނގުރޫޓުކޮށްލި ތިން ސިޓީއުރަ

މުޅި މިފްކޯގެ ހަޔާތުގަވެސް މިފްކޯއަކީ ފައިދާވީ ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ. މުޅިން ހިންގަމުން އަންނަނީ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދީގެންނެވެ. މިހެން މިވަނީ ގޮތް ނޭނގޭ އެތައް މަކަރާއި ހީލަތެއް ހަދަމުންދާތީއެވެ. އެގޮތުން މިފްކޯއިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް...

އިންތިހާބީ ވަޒީފާގެ ބާޒާރު, މަސްވެރި ސިނާއަތަށް އޮތް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް

 މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުމުގައި މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތަކީ ޒަމާނީ އެޑްވާންސް ޓެކްނޮލޮޖީ މަސްވެރިކަމަށް ތަޢާރަފްވެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ނުހަނު ގިނަގުނަ ފަސޭހަތާއް ލިބުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ސިނާއަތަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން...

އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓް އަލުން އޮޕަރޭޝަނަށް

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން އެންމެ މަސްވެރި ރަށް ކަމަށްވާ އިހަވަންދޫގެ އައިސްޕްލާންޓައް ދިވާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ހިދުމަތްދޭންފަށައިފިއެވެ. ގާތް ގަނޑަކަށް ވޭތުވެދިޔަ ދެމަސްދުވަހަށް އައިސްޕްލާންޓުގެ ހިދުމަތް ހުރީ މެދުކެނޑިފައެވެ. އިހަވަންދޫއިން އައިސް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެސަރަށްދުގައި...

މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ތަނެއްނުދޭ، މިނިސްޓަރ ޝިޔާމު

މަސްވެރިން ކިރުވި މަހަށް މިފްކޯއިން ފައިސާނުދީ 2 މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެގެން ދިއުމާގުޅިގެން މަސްވެރިން މިއަދު ވަނީ މިފްކޯގެ ކޫއްޑޫއަށް އެއްވެ އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށާފައެވެ. މި އިހުތިޖާޖުގައި މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ރައީސް ޑރ....

މަސްއޮޑި މަހުން ލެފީމާ، މަސްބައި ގެޔަށް ގެނާމާ، މަސް ލާރިއަށް މި ހަދަނީ، މަސްވެރިވި އަންހެނުންނޭ!

މަސްއޮޑި މަހުން ލެފީމާ މަސްބައި ގެޔަށް ގެނާމާ މަސް ލާރިއަށް މި ހަދަނީ  މަސްވެރިވި އަންހެނުންނޭ  މީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރީން މަސްވެރިންގެ ދިރިއުޅުން ސިފަކޮށްދޭ ޅެމެއް މެއެވެ. ޅެމުގެ ބަސްތަކުން އޭރުގެ...

ސައުދީ ފަންޑުން މިނިސްޓަރަށް އެރުއްވި ގަހުވަ ތައްޓާއެކު މަހުޖަނު ގާސިމްގެ ލޯ މިނިސްޓަރ ޝިޔާމަށް

މަސްވެރިން މިފްކޯއަށް ކިރާ މަހަށް ފައިސާ ނުދެވި އެތައް މަހަކަށް މިފްކޯ މަސްވެރިންނަށް ދަރަނިވެރި ވެފައިވާތީ އެ ދަރަނިތަށް އަދާކުރުމަށް ލޯނެއް ލިބޭތޯ މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް ގެންދަވަނީ މަސައްކަތް ކުރަށްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓަރު ލޯނެއް...

އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓަށް މައްސަލަޖެހި މަހަކަށްވުރެއް ގިނަދުވަސްވެއްޖެ

އުތުރުގެ މަސްވެރި ރަށެއް ކަމަށްވާ ހއ އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓައް މައްސަލަޖެހި އައިސް ނުލިބޭތީ އެސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ މަސްވެރިންނަށް ބޮޑު ތަކުލީފަކަށް ވެއްޖެއެވެ. އިރުވައި މޫސުމުގެ މިދުވަސްވަރަކީ ގިނަ މަސްވެރިން އުތުރުގައި މަސްވެރިކަމުގައި...

މަސްވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ސައުދީން އެހީވަނީ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމަށް ސައުދީ ފަންޑް ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް، އެސްއެފްޑީން ޔަގީންކަން ދެއްވައިފިއެވެ. ސީފުޑަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެގްޒިބިޝަންގައި ބައިވެރިވެލައްވަން މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޝިޔާމް...

މަސްވެރިކަން އިޝްތިހާރުކޮށް، އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބާޒާރުން ލިބޭ މަންފާ އިތުރުކުރުމަށް "މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ލިމިޓެޑް" ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް،...

​މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދެވިގެން އުޅެނީ ބޭކާރު އެހެން ހަރަދުތައް ކުރާތީ

މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދެވުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކައް މަސްވެރިކަމާބެހޭ ވަޒީރު ޝިޔާމް އެކްސް ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓައް ރައްދު ދެއްވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އަމީރު ވިދާޅުވީ ކުރީ ސަރުކާރު ނިމުނުއިރު މަސްވެރިންނަށް...