ޚަބަރު

މަސްވެރިން ބަނޑަށް ޖެއްސުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް ފިއްލަވައިފި
ދޯނި ކިތަންމެ ފަރިވެފަ ނަލަވިޔަސް، އިންސާނާ ތަރައްގީ ނުވާނަމަ ކުރިއަކަށް ނުދެވޭނެ
އިންތިހާބީ ވަޒީފާގެ ބާޒާރު, މަސްވެރި ސިނާއަތަށް އޮތް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް
ރަމަޟާންމަހުގެ އަޅުކަމަށްފަހު މަސްދޯނިތައް މަހަށް ފުރޭނެ ގޮތެއްނެތި ގޮތްހުސްވަނީ
އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓް އަލުން އޮޕަރޭޝަނަށް
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ގއ ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަންނަވައި ވަގުތާ ދިމާކޮށް ކޫއްޑޫ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެރަށަށް މިސްރާބު ޖަހަނީ
މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ތަނެއްނުދޭ، މިނިސްޓަރ ޝިޔާމު
އަގު ދަށްކުރިޔަސް އޯކޭ! ބޭނުމީ 48 ގަޑިއިރުތެރޭ ފައިސާ!
އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓަށް މައްސަލަޖެހި މަހަކަށްވުރެއް ގިނަދުވަސްވެއްޖެ
މަސްވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ސައުދީން އެހީވަނީ
މަސްވެރިކަން އިޝްތިހާރުކޮށް، އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި
​މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދެވިގެން އުޅެނީ ބޭކާރު އެހެން ހަރަދުތައް ކުރާތީ
ލޯނު ހޯދުމުގައި ގޮންޖެހުން އެބަހުރި، އެކަމަކުވެސް ހައްލު ހޯދައިދޭނަން
މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާ ލޯނަކުން ހަމަޖައްސައި ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މަސްވެރިންނަށް 270 މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުދެވި ހުއްޓާ ގާސިމަށް 130 މިލިޔަނުގެ ބަދަލެއް
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އަރައިފި
މަސްވެރިން ޝާމިލްވާގޮތަށް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ހަދަނީ
މަސްވެރިންނަށް މި ސަރުކާރު ފެއިލްވެއްޖެ، މަސްވެރިން ވުޒާރާގެ މިނިސްޓަރު ފެއިލްވެއްޖެ
މަހަށްފުރާނެ ޑީސަލް ކޫއްޑޫއިން އަވަހަށް ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް އެދި މަސްވެރިން އާދޭސް ދަންނަވަނީ
އެންމެފަހުގެ ޒަމާނީ އައިސްޕްލާންޓް 9 ރަށެއްގައި އަޅަނީ
މަސްދޯނި ފަހަރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ވެސަލް ޓްރެކިން ޑިވައިސްގެ ޚިދުމަތް އުރީދޫއިން ކަނޑާލަނީ
ސަރުކާރުގެ ވަޢުދާއި އެއްގޮތަށް ބޭސްރޭޓުގައި މަސްވެރިންނަށް ޑީސަލް ލިބޭނީ  ކޮންދުވަހަކުންތޯ؟ ބީކޭއެމްޔޫ
ރެސްކިއު ޑައިވަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ފަށައިފި‏
މިފްކޯއިން މަސްވެރިންގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގައި އެއްވެސް އުސޫލެއްނެތްކަމަށް މަސްވެރިން ބުނެފި
ވައި ނުސާފުވެ ހަމަ ލޮލަށް ފެންނަ މިންވަރު ވަރަށްބޮޑަށް ދައްވެއްޖެ
އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓައް މައްސަލަޖެހި މަސްވެރިންނަށް ދަތިތަކައި ކުރިމަތިވެއްޖެ
ޑިއުޓީއަކާ ނުލައި މަހުގެ 296 ބާވަތެއް ޗައިނާއަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް 
މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާއިން ބައެއް މާދަމާ ޖަމާކުރަނީ
އެންވެރިކަން ކުރާ ސަރަޙައްދުން ހުއްޓުމެއްނެތި ވެލިނެގުން ކުރިއަށްދާތީ  އެކަން ހުއްޓުވަން މަސްވެރިން ނުކުންނާނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގުނަލެއްދީފި
މަސްވެރިން ދަރަނިވެރިވެ ދޯނިތަށް ހުއްޓެނީ, ސަރުކާރު ރިއެކްޓެއް ނުކުރައްވާ