އަގު ދަށްކުރިޔަސް އޯކޭ! ބޭނުމީ 48 ގަޑިއިރުތެރޭ ފައިސާ!

ސަރުކާރުން މަސްގަންނަ ކުންފުނި މިފްކޯއިން ކަނޑުމަހުގެ އަގު ކިލޯ އަކުން 5 ރުފިޔާ ކުޑަކުރުމުން މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތްކަމަށް ގިނަ މަސްވެރިން ބުނެފިއެވެ. މީގެކުރިން 25 ރުފިޔާއަން ކިލޯއެއް ގަންނަމުން ދިޔަނަމަވެސް މި ހަފްތާތެރޭގައި...

މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ބަދަލުގައި މަސްވެރިންގެ ބޮޑު ފޯރަމެއް ކިހިނެއް ވާނެ؟

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ޑިސެމްބަރު 10 ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނައިރު، އެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުން ވަނީ އާމުކޮށް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަކަށް ވެފައެވެ. ބޭއްވޭ ޖަލްސާއަކުން...

No More Posts