އެންމެ މަޤުބޫލު

ސިއްސައިގެންދާވަރުވޭ! މިފްކޯއިން މަސްވެރިން ބަނގުރޫޓުކޮށްލި ތިން ސިޓީއުރަ

މުޅި މިފްކޯގެ ހަޔާތުގަވެސް މިފްކޯއަކީ ފައިދާވީ ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ. މުޅިން ހިންގަމުން އަންނަނީ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދީގެންނެވެ. މިހެން މިވަނީ ގޮތް ނޭނގޭ އެތައް މަކަރާއި ހީލަތެއް ހަދަމުންދާތީއެވެ. އެގޮތުން މިފްކޯއިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް...

މަސްވެރިން ބަނޑަށް ޖެއްސުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް ފިއްލަވައިފި

މިފްކޯއަށް ކިރުވި މަހަށް ފައިސާނުލިބި 2 މަސްދުވަހަށްވުރެއް ގިނަދުވަސްވެ މަސްދޯނިތަށް ހިންގުމަށް ބުރޫއަރައި ފަޅުވެރިންނާއި އޮޑިވެރިންނަށް މާލީ ދަތިކަމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.  މަސްވެރިރާއްޖެއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގއ ވިލިގިނލީގެ ކެޔޮޅަކު ބުނީ ފަޅުވެރިންތައް...

ދޯނި ކިތަންމެ ފަރިވެފަ ނަލަވިޔަސް، އިންސާނާ ތަރައްގީ ނުވާނަމަ ކުރިއަކަށް ނުދެވޭނެ

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ތަޖުރިބާ މަސްދޯނިފަހަރު އުފެއްދުމުން ފެށިގެން މަސް ޕްރޮސެސްކޮށް މާކެޓްކޮށް ބޭރުކުރުމާއި ހަމައަށް ހޯއްދަވައިފައިވާ މަސްވެރި އާއިލާއަކަށް އުފަން މުހައްމަދު މަތީން ވިދާޅުވީ ދޯނި ކިތަންމެ ފަރިވެފަ ނަލަވިޔަސް، އިންސާނާ ތަރައްގީ ނުވާނަމަ...

އިންތިހާބީ ވަޒީފާގެ ބާޒާރު, މަސްވެރި ސިނާއަތަށް އޮތް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް

 މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއެރުވުމުގައި މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތަކީ ޒަމާނީ އެޑްވާންސް ޓެކްނޮލޮޖީ މަސްވެރިކަމަށް ތަޢާރަފްވެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ނުހަނު ގިނަގުނަ ފަސޭހަތާއް ލިބުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ސިނާއަތަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން...

ސިއްސައިގެންދާވަރުވޭ! މިފްކޯއިން މަސްވެރިން ބަނގުރޫޓުކޮށްލި ތިން ސިޓީއުރަ

މުޅި މިފްކޯގެ ހަޔާތުގަވެސް މިފްކޯއަކީ ފައިދާވީ ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ. މުޅިން ހިންގަމުން އަންނަނީ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދީގެންނެވެ. މިހެން މިވަނީ ގޮތް ނޭނގޭ އެތައް މަކަރާއި ހީލަތެއް ހަދަމުންދާތީއެވެ. އެގޮތުން މިފްކޯއިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް...

​ދިވެހި ޅެން ބޭނުންކޮށްގެން މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ފަރުވާ ދެވިދާނެބާ؟

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ނުހަނު ބޮޑު މަންފާއެއް ހިއްސާކުރަމުންއަންނަ ސިނާއަތެކެވެ. ދިވެހި އެތައް އާއިލާއެއް ކާންބޯން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. އެހެންކަމުން މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާންމުދަނީތައް ދައުރުވަމުންދަނީ ރަށްރަށުގެ އިގްތިސޯދު ތެރޭގައެވެ. ...

ސައުދީ ފަންޑުން މިނިސްޓަރަށް އެރުއްވި ގަހުވަ ތައްޓާއެކު މަހުޖަނު ގާސިމްގެ ލޯ މިނިސްޓަރ ޝިޔާމަށް

މަސްވެރިން މިފްކޯއަށް ކިރާ މަހަށް ފައިސާ ނުދެވި އެތައް މަހަކަށް މިފްކޯ މަސްވެރިންނަށް ދަރަނިވެރި ވެފައިވާތީ އެ ދަރަނިތަށް އަދާކުރުމަށް ލޯނެއް ލިބޭތޯ މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް ގެންދަވަނީ މަސައްކަތް ކުރަށްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓަރު ލޯނެއް...

މަޢުލޫމާތު

މަސްއޮޑި މަހުން ލެފީމާ، މަސްބައި ގެޔަށް ގެނާމާ، މަސް ލާރިއަށް މި ހަދަނީ، މަސްވެރިވި އަންހެނުންނޭ!

މަސްއޮޑި މަހުން ލެފީމާ މަސްބައި ގެޔަށް ގެނާމާ މަސް ލާރިއަށް މި ހަދަނީ  މަސްވެރިވި އަންހެނުންނޭ  މީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރީން މަސްވެރިންގެ ދިރިއުޅުން ސިފަކޮށްދޭ ޅެމެއް މެއެވެ. ޅެމުގެ ބަސްތަކުން އޭރުގެ...

ތާވަޅަ

ތާވަޅައަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަޅު ފަޅަށް ބައެއް މޫސުމުގައި ގިނައިން ވަދެ އުޅޭ އެން މަހެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އެންވެރިކަން ދަތިވީމާ ތާވަޅަ ދަމައިގެން މަހަށްގޮސް އުޅެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މަސްވެރިން ދެކޭ...

ރެހި

ރެއްސަކީ ދިވެހި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ދިރޭ އެމުގެ ތެރޭން ވަރަށް ޚާއްސަ ކަމެއް ދެވިފައިވާ މަހެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވަރަށްގިނަ ފަޅުފަޅަށާއި ފަރުފަރަށް ރެހި އަރައެވެ. ރެއްސަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ދެމޭ ތިލައިގައިއުޅޭ މަހެކެވެ....

ނިދަންމިޔަރު

ނިދަންމިޔަރަކީ ރާއްޖޭގެ ފަރު ފަޅުތަކާއި ވިލު ވިލުގައި ގިނައިންއުޅޭ މިޔަރެކެވެ. މިއީ ކަނޑު ފަޅު ފީނާ އުޅޭ މީހުނަށް ގިނައިން ފެންނަ މިޔަރެކެވެ. މިއީ ވަރުގަދަ ހަންގަޑެއް ލިބިފައިވާ ބަރުހެލި މިޔަރެކެވެ. ނިދަންމިޔަރުގެ މަހަކީ...

ރީދޫ އުރަހަ ކަންނެލި

ރީދޫ އުރަހަ ކަންނެލި (ޔެލޯފިން ޓޫނާ) (Thunnus Albacares) އަކީ ހޫނު ކަނޑުތަކުގައި ހުންނަ ކަޅުބިލަ މަހުގެ ވައްތަރެކެވެ. މި ލިޔުމުގައި ކަންނެއްޔާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮޅެއް ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ. ސައިންޓިފިކް ނަން: ޢިލްމީ ނަން:...

ފެން ޕަންޕުތަށް ރަނގަޅަށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ދޯނިފަހަރުގައި އެންދިރުވުމަށް ބޭނުންވާ އޮކްސިޖެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލޮނުފެން އެންވަތަށް އެޅުމުގައި ފެންޕަންޕުގެ ބޭނުން ނުހަނު ބޮޑެވެ. އެތަށް ސަތޭކަމޭލެއްގެ ބޭރަށް މަސްއައިން ހޯދުމަށް ނިކުންނައިރު ދޯނީގައި ހުންނަ އެންތަށް ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ބަހައްޓަންޖެހެއެވެ. އެހެންނޫންނަމަ...

ޓެކްނޮލޮޖީ