މަސްވެރިން ބަނޑަށް ޖެއްސުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް ފިއްލަވައިފި

މިފްކޯއަށް ކިރުވި މަހަށް ފައިސާނުލިބި 2 މަސްދުވަހަށްވުރެއް ގިނަދުވަސްވެ މަސްދޯނިތަށް ހިންގުމަށް ބުރޫއަރައި ފަޅުވެރިންނާއި އޮޑިވެރިންނަށް މާލީ ދަތިކަމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.  މަސްވެރިރާއްޖެއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގއ ވިލިގިނލީގެ ކެޔޮޅަކު ބުނީ ފަޅުވެރިންތައް...

ދޯނި ކިތަންމެ ފަރިވެފަ ނަލަވިޔަސް، އިންސާނާ ތަރައްގީ ނުވާނަމަ ކުރިއަކަށް ނުދެވޭނެ

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ތަޖުރިބާ މަސްދޯނިފަހަރު އުފެއްދުމުން ފެށިގެން މަސް ޕްރޮސެސްކޮށް މާކެޓްކޮށް ބޭރުކުރުމާއި ހަމައަށް ހޯއްދަވައިފައިވާ މަސްވެރި އާއިލާއަކަށް އުފަން މުހައްމަދު މަތީން ވިދާޅުވީ ދޯނި ކިތަންމެ ފަރިވެފަ ނަލަވިޔަސް، އިންސާނާ ތަރައްގީ ނުވާނަމަ...

ރަމަޟާންމަހުގެ އަޅުކަމަށްފަހު މަސްދޯނިތައް މަހަށް ފުރޭނެ ގޮތެއްނެތި ގޮތްހުސްވަނީ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ރަމަޟާންމަހާ ކުރިމަތިލީ ވަރަށްވެސް ކާމިޔާބު މަސްވެރިކަމުގެ ސީޒަނަކަށްފަހުއެވެ. ހަމައެހެންމެ މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ނުދެވިހުރި ފައިސާ ރޯދަމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ޖަމާކޮށްދިނުމުން މަސްވެރިން ތިބީ ނުހަނު އުފަލުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަސްވެރިންހެން ރަމަޟާމަހުގެ...

ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ގއ ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަންނަވައި ވަގުތާ ދިމާކޮށް ކޫއްޑޫ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެރަށަށް މިސްރާބު ޖަހަނީ

މިފްކޯއަށް ކިރުވި މަހަށް ފައިސާ ނުދޭތާ 3 މަހެއްހާ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު މަސްވެރިން ފެށި މުޒާހަރާ އަދިވެސް ކޫއްޑޫގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 30 ދޯނިން ދަނީ މުޒާހަރާގައި...

އަގު ދަށްކުރިޔަސް އޯކޭ! ބޭނުމީ 48 ގަޑިއިރުތެރޭ ފައިސާ!

ސަރުކާރުން މަސްގަންނަ ކުންފުނި މިފްކޯއިން ކަނޑުމަހުގެ އަގު ކިލޯ އަކުން 5 ރުފިޔާ ކުޑަކުރުމުން މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތްކަމަށް ގިނަ މަސްވެރިން ބުނެފިއެވެ. މީގެކުރިން 25 ރުފިޔާއަން ކިލޯއެއް ގަންނަމުން ދިޔަނަމަވެސް މި ހަފްތާތެރޭގައި...

​ދިވެހި ޅެން ބޭނުންކޮށްގެން މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ފަރުވާ ދެވިދާނެބާ؟

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ނުހަނު ބޮޑު މަންފާއެއް ހިއްސާކުރަމުންއަންނަ ސިނާއަތެކެވެ. ދިވެހި އެތައް އާއިލާއެއް ކާންބޯން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. އެހެންކަމުން މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާންމުދަނީތައް ދައުރުވަމުންދަނީ ރަށްރަށުގެ އިގްތިސޯދު ތެރޭގައެވެ. ...

މަސްވެރިންނަށް 270 މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުދެވި ހުއްޓާ ގާސިމަށް 130 މިލިޔަނުގެ ބަދަލެއް

މިފްކޯއަށް ކިރުވައި މަހަށް ފައިސާނުދެވި، 2 މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ނުދެވި ހުރި ފައިސާ ލޯނެއް ނަގައިގެން ނަމަވެސް ދޭނެކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފައިސާ ނުދެވި ގިނަދުވަސް ވުމާއި...

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އަރައިފި

ބޮޑު ކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންގެ ފޭސްބުކުގައި ޕޯސްޓުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ އ.ދ މަހިބަދޫ އަސުރުމާ 3 ދޯންޏަށް އިންޑިއާގެ މަނަވަރެއް ކައިރިކޮށް ސިފައިން އަރައިފިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ ކަމަށެވެ...

މަހަށްފުރާނެ ޑީސަލް ކޫއްޑޫއިން އަވަހަށް ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް އެދި މަސްވެރިން އާދޭސް ދަންނަވަނީ

މިފްކޯގެ ދެކުނުގެ މަސްފެކްޓްރީ ކޫއްޑޫގައި މަސްވެރިންނަށް މަހަށްފުރާނެ ޑީސަލް ލިބުންދަތިވެ ވަރަށް ބޮޑަށް ކިއު ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. މަސްވެރިރާއްޖެއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކޫއްޑޫގައި ކިއުގައި މަޑުކޮށްގެން އޮތް ދޯންޏެއްގެ ފަޅުވެރިއަކު ބުނީ މިވަގުތު ތެޔޮލިބެމުންދަނީ އެންމެ...

ސަރުކާރުގެ ވަޢުދާއި އެއްގޮތަށް ބޭސްރޭޓުގައި މަސްވެރިންނަށް ޑީސަލް ލިބޭނީ  ކޮންދުވަހަކުންތޯ؟ ބީކޭއެމްޔޫ

މަސްވެރިންނަށް ޑީސަލް ވިއްކާ އަގު ލީޓަރަކުން 15 ލާރި އަގުބޮޑުކުރުމުން ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮއްފިއެވެ.  ބީކޭއެމްޔޫގެ ފޭސްބުކްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މަސްވެރިންނަށް ވިއްކާ ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް  މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދާއިރު ޑީސަލް...