ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ގއ ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަންނަވައި ވަގުތާ ދިމާކޮށް ކޫއްޑޫ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެރަށަށް މިސްރާބު ޖަހަނީ

މިފްކޯއަށް ކިރުވި މަހަށް ފައިސާ ނުދޭތާ 3 މަހެއްހާ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު މަސްވެރިން ފެށި މުޒާހަރާ އަދިވެސް ކޫއްޑޫގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 30 ދޯނިން ދަނީ މުޒާހަރާގައި...

އަގު ދަށްކުރިޔަސް އޯކޭ! ބޭނުމީ 48 ގަޑިއިރުތެރޭ ފައިސާ!

ސަރުކާރުން މަސްގަންނަ ކުންފުނި މިފްކޯއިން ކަނޑުމަހުގެ އަގު ކިލޯ އަކުން 5 ރުފިޔާ ކުޑަކުރުމުން މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތްކަމަށް ގިނަ މަސްވެރިން ބުނެފިއެވެ. މީގެކުރިން 25 ރުފިޔާއަން ކިލޯއެއް ގަންނަމުން ދިޔަނަމަވެސް މި ހަފްތާތެރޭގައި...

​ދިވެހި ޅެން ބޭނުންކޮށްގެން މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ފަރުވާ ދެވިދާނެބާ؟

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ނުހަނު ބޮޑު މަންފާއެއް ހިއްސާކުރަމުންއަންނަ ސިނާއަތެކެވެ. ދިވެހި އެތައް އާއިލާއެއް ކާންބޯން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. އެހެންކަމުން މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ އާންމުދަނީތައް ދައުރުވަމުންދަނީ ރަށްރަށުގެ އިގްތިސޯދު ތެރޭގައެވެ. ...

މަސްވެރިންނަށް 270 މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުދެވި ހުއްޓާ ގާސިމަށް 130 މިލިޔަނުގެ ބަދަލެއް

މިފްކޯއަށް ކިރުވައި މަހަށް ފައިސާނުދެވި، 2 މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ނުދެވި ހުރި ފައިސާ ލޯނެއް ނަގައިގެން ނަމަވެސް ދޭނެކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފައިސާ ނުދެވި ގިނަދުވަސް ވުމާއި...

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އަރައިފި

ބޮޑު ކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންގެ ފޭސްބުކުގައި ޕޯސްޓުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ އ.ދ މަހިބަދޫ އަސުރުމާ 3 ދޯންޏަށް އިންޑިއާގެ މަނަވަރެއް ކައިރިކޮށް ސިފައިން އަރައިފިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ ކަމަށެވެ...

މަހަށްފުރާނެ ޑީސަލް ކޫއްޑޫއިން އަވަހަށް ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް އެދި މަސްވެރިން އާދޭސް ދަންނަވަނީ

މިފްކޯގެ ދެކުނުގެ މަސްފެކްޓްރީ ކޫއްޑޫގައި މަސްވެރިންނަށް މަހަށްފުރާނެ ޑީސަލް ލިބުންދަތިވެ ވަރަށް ބޮޑަށް ކިއު ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. މަސްވެރިރާއްޖެއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކޫއްޑޫގައި ކިއުގައި މަޑުކޮށްގެން އޮތް ދޯންޏެއްގެ ފަޅުވެރިއަކު ބުނީ މިވަގުތު ތެޔޮލިބެމުންދަނީ އެންމެ...

ސަރުކާރުގެ ވަޢުދާއި އެއްގޮތަށް ބޭސްރޭޓުގައި މަސްވެރިންނަށް ޑީސަލް ލިބޭނީ  ކޮންދުވަހަކުންތޯ؟ ބީކޭއެމްޔޫ

މަސްވެރިންނަށް ޑީސަލް ވިއްކާ އަގު ލީޓަރަކުން 15 ލާރި އަގުބޮޑުކުރުމުން ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަންއިން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮއްފިއެވެ.  ބީކޭއެމްޔޫގެ ފޭސްބުކްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މަސްވެރިންނަށް ވިއްކާ ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް  މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދާއިރު ޑީސަލް...

މިފްކޯއިން މަސްވެރިންގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގައި އެއްވެސް އުސޫލެއްނެތްކަމަށް މަސްވެރިން ބުނެފި

މަސްވެރިރާއްޖެއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެންމެފަހުން މިފްކޯއިން މަސްވެރިންގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އުސޫލެއްނެތި ކަމުގައި މަސްވެރިން ބުނެފިއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހަބަރު ލިބުމާގުޅިގެން، މިކަމާއިމެދު އެކިފަރާތްތަކަށް ގުޅާ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުމުން އެގުނު ގޮތުގައި...

އިހަވަންދޫ އައިސްޕްލާންޓައް މައްސަލަޖެހި މަސްވެރިންނަށް ދަތިތަކައި ކުރިމަތިވެއްޖެ

​އައިސްޕްލަންޓައް މައްސަލަޖެހުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންނަށް އައިސްލިބުމުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ދަތިތަކައި ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ. މަސްވެރި އިހަވަންދޫ ޖަމިއްޔާގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން މިމިހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން އައިސްޕްލާންޓައް ވަނީ މައްސަލަޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން މަސްވެރިންނަށް އައިސްވިއްކުން މެދުކަނޑާލުމުގެ...

ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގައިވެސް ފިޝަރީޒު މިނިސްޓަރު ފެއިލްވަނީ ކީއްވެ؟

ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގައިވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ފެއިލް ވެފައިވަނީ ކީއްވެގެންކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް މުވައްޒަފަކު ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް ކިޔާ ދެއްވައިފިއެވެ. މަސްވެރި ކަމުގެ ސިނާޢަތު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެތައް މިލިއަން...