މަޢުލޫމާތު

މަސްއޮޑި މަހުން ލެފީމާ، މަސްބައި ގެޔަށް ގެނާމާ، މަސް ލާރިއަށް މި ހަދަނީ، މަސްވެރިވި އަންހެނުންނޭ!
ތާވަޅަ
ރެހި
ނިދަންމިޔަރު
ރީދޫ އުރަހަ ކަންނެލި
ފެން ޕަންޕުތަށް ރަނގަޅަށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން