މަސްވެރިޔާ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން

މަސްވެރިޔާ އެޕަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންއެކެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ރަނގަޅު އަގެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަސްވިއްކޭނެއެވެ. މިއީ މަސް ވިއްކާ ފަރާތާއި މަސް ގަންނަ ބޭނުންވާ ދެ...

މަސްވެރިކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކުންފުޏެއް ހަދަނީ

މަސްވެރިކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން މަސްވެރިކަން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް "މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް މާކެޓިން އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން" ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމައިފިއެވެ....

މަސްވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ގާއިމް ކުރުން، ކޮންއިރަކުން؟

ބިންކޮޅުގެ ގޮތުން ކުޑަ، މީސްކޮޅުގެ ގޮތުން މަދު، އެހެންނަމަވެސް ނިސްބަތުން ކަނޑުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ލިބިފައިވާ އަޅުގަނޑުމެން މި ދިވެހިރާއްޖޭއަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ގޮތުން ފަހުރުވެރިވުން ހައްގު ތާރީހެއް ލިބިފައިވާ ބައެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މިދެކޭ...

43 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް، ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ދަރައި މަސްވެރިން ބަނގުރޫޓް ވުމާ ގާތަށް

ސަރުކާރު ކުންފުނި "މިފްކޯ" އިން މަސްވެރިން އަތުން ގަތް މަހުގެ ލާރި 2 މަހާ ގާތަށް ކުރެޓިޓްވެ މަސްވެރިންގެ އާމްދަނީއަށް ދަތިވެ މަހަށްފުރަާނެ ފަޅުވެރިން ލިބުމުގެ ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ވެފައިވާ ކަމަށް ގިނަ ކެޔޮޅުންނާއި...

މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ބަދަލުގައި މަސްވެރިންގެ ބޮޑު ފޯރަމެއް ކިހިނެއް ވާނެ؟

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ޑިސެމްބަރު 10 ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނައިރު، އެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުން ވަނީ އާމުކޮށް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަކަށް ވެފައެވެ. ބޭއްވޭ ޖަލްސާއަކުން...

No More Posts