ފިޝް ފައިންޑަރ ގަތުމުގެ ކުރިން ވިސްނަންޖެހޭނެ މުހިންމު ބައިތައް – ޕާރޓް -1

މި ޒަމާނުގައި މަސްވެރިން އެންހޯދުމަށާއި ކަނޑު އަޑިން މަސް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ  މި ޓެކްނޮލޮޖީ އެންމެ ފުރަތަމަ ތަރައްޤީކޮށް ބޭނުންކުރީ އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންނެވެ. މި ހޯދުމުގެ އަސްލު އުސޫލަކީ މީގެ 75...

މަސްވެރިޔާ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން

މަސްވެރިޔާ އެޕަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންއެކެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ރަނގަޅު އަގެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަސްވިއްކޭނެއެވެ. މިއީ މަސް ވިއްކާ ފަރާތާއި މަސް ގަންނަ ބޭނުންވާ ދެ...

މެރިން ރާޑަރަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

މެރިން ރާޑަރަކީ ބޯޓުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އެކްސް ބޭންޑް (10 ގިގަހާރޒް)  ނުވަތަ އެސް ބޭންޑް (3 ގިގަހާރޒް) ފްރީކުއެންސީތަކުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ  ރާޑަރެކެވެ. މިއީ އެހެން ބޯޓުތަކާއި އެއްގަމާއި އަދި ތިލަ ތަންތަން...

No More Posts