ފިޝް ފައިންޑަރ ގަތުމުގެ ކުރިން ވިސްނަންޖެހޭނެ މުހިންމު ބައިތައް – ޕާރޓް -1

މި ޒަމާނުގައި މަސްވެރިން އެންހޯދުމަށާއި ކަނޑު އަޑިން މަސް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ  މި ޓެކްނޮލޮޖީ އެންމެ ފުރަތަމަ ތަރައްޤީކޮށް ބޭނުންކުރީ އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންނެވެ. މި ހޯދުމުގެ އަސްލު އުސޫލަކީ މީގެ 75...

ތާވަޅަ

ތާވަޅައަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަޅު ފަޅަށް ބައެއް މޫސުމުގައި ގިނައިން ވަދެ އުޅޭ އެން މަހެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އެންވެރިކަން ދަތިވީމާ ތާވަޅަ ދަމައިގެން މަހަށްގޮސް އުޅެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މަސްވެރިން ދެކޭ...

ރެހި

ރެއްސަކީ ދިވެހި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ދިރޭ އެމުގެ ތެރޭން ވަރަށް ޚާއްސަ ކަމެއް ދެވިފައިވާ މަހެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވަރަށްގިނަ ފަޅުފަޅަށާއި ފަރުފަރަށް ރެހި އަރައެވެ. ރެއްސަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ދެމޭ ތިލައިގައިއުޅޭ މަހެކެވެ....

ނިދަންމިޔަރު

ނިދަންމިޔަރަކީ ރާއްޖޭގެ ފަރު ފަޅުތަކާއި ވިލު ވިލުގައި ގިނައިންއުޅޭ މިޔަރެކެވެ. މިއީ ކަނޑު ފަޅު ފީނާ އުޅޭ މީހުނަށް ގިނައިން ފެންނަ މިޔަރެކެވެ. މިއީ ވަރުގަދަ ހަންގަޑެއް ލިބިފައިވާ ބަރުހެލި މިޔަރެކެވެ. ނިދަންމިޔަރުގެ މަހަކީ...

ރީދޫ އުރަހަ ކަންނެލި

ރީދޫ އުރަހަ ކަންނެލި (ޔެލޯފިން ޓޫނާ) (Thunnus Albacares) އަކީ ހޫނު ކަނޑުތަކުގައި ހުންނަ ކަޅުބިލަ މަހުގެ ވައްތަރެކެވެ. މި ލިޔުމުގައި ކަންނެއްޔާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮޅެއް ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ. ސައިންޓިފިކް ނަން: ޢިލްމީ ނަން:...

މެރިން ރާޑަރަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

މެރިން ރާޑަރަކީ ބޯޓުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އެކްސް ބޭންޑް (10 ގިގަހާރޒް)  ނުވަތަ އެސް ބޭންޑް (3 ގިގަހާރޒް) ފްރީކުއެންސީތަކުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ  ރާޑަރެކެވެ. މިއީ އެހެން ބޯޓުތަކާއި އެއްގަމާއި އަދި ތިލަ ތަންތަން...

No More Posts