ގދ. މަޑަވެލި “އަލިމަސް”

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގދ މަޑަވެލީގައި ދުއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންއަންނަ އަލިމަސް ދޯންޏަކީ ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމެއް ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފައިބަރު ދޯންޏެކެވެ. ދިގުމިނުގައި 114 ފޫޓު އަދި ފުޅާމިނުގައި 26 ފޫޓު ހުންނަ މިދޯނީގެ ފަށަން...

ވިންދު

2023 ވަނަ އަހަރު ހދ. މަކުނުދޫއިން ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރި ކަމަށާއި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށް ބަނދެ މޫދަށް ބޭލި ވިންދު ދޯންޔަކީ ދިގުމިނުގައި 91  ފޫޓް އަދި ފުޅާމިނުގައި 27  ފޫޓް ހުންނަ...

ފަހިރާސްތާ

2023 ވަނައަހަރު ހއ އިހަވަންދޫއިން މަސްވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށް ބަނދެ މޫދަށް ބޭލި ފަހިރާސްތާ ދޯނީގެ ދިގުމިނުގައި 83  ފޫޓް އަދި ފުޅާމިނުގައި 26  ފޫޓް ހުރެއެވެ. މިއުޅަދަކީ ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް ތައްޔާރުކޮށް ފައްކާކޮއްފައިވާ ދޯންޏެކެވެ. ބަލައިލަން...

އދ. މަހިބަދޫ އަސުރުމާ-2

އަސުރުމާ-2 (ރެޖިސްޓަރީ ނަންބަރު P1771B-01-04-I) އަކީ 2008 ވަނަ އަހަރު ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ފައްކާކޮށްގެން އދ. މަހިބަދޫގައި އުފައްދާފައިވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފައިބަރު ދޯންޏެވެ. މިދޯންޏަކީ 90 ފޫޓު ދިގު 24 ފޫޓު ފުޅާ...

ނޯއާ، ފިޝިން ޓޫރިޒަމަށް ފުރިހަމަވެ ފައްކައިވެފައި

ހއ އިހަވަންދޫގައި މަސްވެރިކަމަށް ދުއްވަމުން އަންނަ ނޯއާ ދޯންޏަކީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެކު ފަޅުވެރިންނަށް ސިއްހީގޮތުން ރައްކާތެރި އަރާމް މާހައުލެއްގައި މަސްވެރިކަން ކޮށްލެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ދޯންޏެކެވެ. 90 ފޫޓް ދިގު 26 ފޫޓް...

No More Posts