ގދ. މަޑަވެލި “އަލިމަސް”

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގދ މަޑަވެލީގައި ދުއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންއަންނަ އަލިމަސް ދޯންޏަކީ ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމެއް ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފައިބަރު ދޯންޏެކެވެ. ދިގުމިނުގައި 114 ފޫޓު އަދި ފުޅާމިނުގައި 26 ފޫޓު ހުންނަ މިދޯނީގެ ފަށަން...

މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާއިން ބައެއް މާދަމާ ޖަމާކުރަނީ

މަސްވެރިންއަތުން މިފްކޯއިން ކްރެޑިޓައް މަސްގަނެ ނުދެވިހުރި ފައިސާއިން 100 މިލިޔަން ރުފިޔާ މާދަމާ ޖަމާކޮއްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އެކްސްގައި ކޮށްފައިވާ ​ ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ މަސްވެރިންނަށް މިހާތަނަށް ނުދެވިހުރި ފައިސާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން...

މަސްވެރިން ދަރަނިވެރިވެ ދޯނިތަށް ހުއްޓެނީ, ސަރުކާރު ރިއެކްޓެއް ނުކުރައްވާ

މިފްކޯއަށް ކިރުވި މަހަށް ފައިސާނުލިބި 2 މަސްދުވަހަށްވުރެއް ގިނަދުވަސްވެ މަސްދޯނިތަށް ހިންގުމަށް ބުރޫއަރައި ފަޅުވެރިންނާއި އޮޑިވެރިންނަށް މާލީ ދަތިކަމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.  މަސްވެރިރާއްޖެއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގއ ވިލިގިނލީގެ ކެޔޮޅަކު ބުނީ ފަޅުވެރިންތައް...

ބޮލަކަށް 35000 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ރެސްކިއު ޑައިވަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް މަދުވެގެން އެއް ރެސްކިއު ޑައިވަރު ތަމްރީނުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރުމަށް، ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީން ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ ގޮތުގައި ޑައިވް އިންސްޓެކްޓަރުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މަސްވެރިކަން ކުރާ...

 މިފްކޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި މަސްވެރިން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މިފްކޯގެ ބޯޑުގައި މަސްވެރިން ތަމްސީލް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކާ އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މިފްކޯގެ ބޯޑުގައި މަސްވެރިން ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަނު...

މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ތަޢުލީމް ދިނުމަށް ކޮލެޖެއް ޤާއިމްކުރަނީ

މަސްވެރިކަމުގެ ކޮލެޖު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި ކޮލެޖް ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ވަޒީރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްއެވެ. އަދި...

 ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމަށް ހިލޭއެހީ ދެނީ 

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ލިބޭ ފައިދާ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާއި  ވާލްޑް ބޭންކު ގުޅިގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލައިކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތްތަކަށް ހިލޭ އެހީދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ހުވަދު އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ގއ...

ސަރުކާރުގެ %100 ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް މިފްކޯ ހަދައިފި

ސަރުކާރުގެ %100 ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް މިފްކޯ ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޝީޔާމާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި, އެސްޓީއޯ އަދި މިފްކޯގެ ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. 1993 ވަނަ އަހަރު...

No More Posts