މަސްއޮޑި މަހުން ލެފީމާ، މަސްބައި ގެޔަށް ގެނާމާ، މަސް ލާރިއަށް މި ހަދަނީ، މަސްވެރިވި އަންހެނުންނޭ!

މަސްއޮޑި މަހުން ލެފީމާ މަސްބައި ގެޔަށް ގެނާމާ މަސް ލާރިއަށް މި ހަދަނީ  މަސްވެރިވި އަންހެނުންނޭ  މީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރީން މަސްވެރިންގެ ދިރިއުޅުން ސިފަކޮށްދޭ ޅެމެއް މެއެވެ. ޅެމުގެ ބަސްތަކުން އޭރުގެ...

ތާވަޅަ

ތާވަޅައަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަޅު ފަޅަށް ބައެއް މޫސުމުގައި ގިނައިން ވަދެ އުޅޭ އެން މަހެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އެންވެރިކަން ދަތިވީމާ ތާވަޅަ ދަމައިގެން މަހަށްގޮސް އުޅެއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މަސްވެރިން ދެކޭ...

ރެހި

ރެއްސަކީ ދިވެހި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ދިރޭ އެމުގެ ތެރޭން ވަރަށް ޚާއްސަ ކަމެއް ދެވިފައިވާ މަހެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ވަރަށްގިނަ ފަޅުފަޅަށާއި ފަރުފަރަށް ރެހި އަރައެވެ. ރެއްސަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ދެމޭ ތިލައިގައިއުޅޭ މަހެކެވެ....

ނިދަންމިޔަރު

ނިދަންމިޔަރަކީ ރާއްޖޭގެ ފަރު ފަޅުތަކާއި ވިލު ވިލުގައި ގިނައިންއުޅޭ މިޔަރެކެވެ. މިއީ ކަނޑު ފަޅު ފީނާ އުޅޭ މީހުނަށް ގިނައިން ފެންނަ މިޔަރެކެވެ. މިއީ ވަރުގަދަ ހަންގަޑެއް ލިބިފައިވާ ބަރުހެލި މިޔަރެކެވެ. ނިދަންމިޔަރުގެ މަހަކީ...

ރީދޫ އުރަހަ ކަންނެލި

ރީދޫ އުރަހަ ކަންނެލި (ޔެލޯފިން ޓޫނާ) (Thunnus Albacares) އަކީ ހޫނު ކަނޑުތަކުގައި ހުންނަ ކަޅުބިލަ މަހުގެ ވައްތަރެކެވެ. މި ލިޔުމުގައި ކަންނެއްޔާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮޅެއް ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ. ސައިންޓިފިކް ނަން: ޢިލްމީ ނަން:...

ފެން ޕަންޕުތަށް ރަނގަޅަށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ދޯނިފަހަރުގައި އެންދިރުވުމަށް ބޭނުންވާ އޮކްސިޖެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލޮނުފެން އެންވަތަށް އެޅުމުގައި ފެންޕަންޕުގެ ބޭނުން ނުހަނު ބޮޑެވެ. އެތަށް ސަތޭކަމޭލެއްގެ ބޭރަށް މަސްއައިން ހޯދުމަށް ނިކުންނައިރު ދޯނީގައި ހުންނަ އެންތަށް ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ބަހައްޓަންޖެހެއެވެ. އެހެންނޫންނަމަ...

No More Posts